Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna

Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna

Zdjęcie ściągnięte z: bi.gazeta.pl

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, istnieje specyficzna forma działalności gospodarczej, którą określa się oficjalnie mianem spółdzielni socjalnej.zasłony Taki podmiot stanowi połączenie niektórych cech typowych dla pozarządowej organizacji, czyli przedsiębiorstwa społecznego oraz klasycznej firmy. Najważniejsze w tym organizmie jest to, aby członkowie wspomnianego tworu byli w minimum pięćdziesięciu procentach zaliczani jako obywatele zagrożeni wykluczeniem społecznym. Generalnie celem istnienia opisywanej tu spółdzielni okazuje się przeciwdziałanie wyżej wymienionemu zjawisku, czyli całkowitemu wykluczeniu danej jednostki społecznej z życia społecznego. Jako owe wykluczenie rozumie się natomiast w dużej mierze aktywność na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna powstaje zatem w wielkim skrócie mówiąc dokładnie po to, aby była miejscem pracy i źródłem uzyskiwania dochodów dla tych, którzy kompletnie nie mogą znaleźć zatrudnienia u podmiotów z zewnątrz. Jest to osobiste świadczenie pracy przez członków zrzeszonych w ramach spółdzielni socjalnej. Takie przepisy, regulujące istnienie charakteryzowanych tu podmiotów i w ogóle dopuszczające funkcjonowanie takich tworów obecne jest w polskich przepisach od kwietnia 2004 roku. Zostało ono wprowadzone na zasadzie obowiązywania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to jednocześnie zmiana w zakresie ustawy z 1982 roku Prawo spółdzielcze. Dziś natomiast spółdzielnie socjalne działają w oparciu o najświeższy zapis prawny, jakim jest ustawa pochodząca z 27 kwietnia 2006 roku.

———-

Spółdzielnia socjalna: Jak zalozyc spodzielnie socjalna

Spółdzielnia socjalna to znakomita forma działalności indywidualnej, która polecana jest ludziom niemogącym trwale znaleźć pracy. Jest to regulowana przepisami prawnymi specjalna forma przedsiębiorstwa, jaka jest czymś pośrednim pomiędzy tradycyjnym przedsiębiorstwem oraz pozarządową organizacją. Powstaje ona docelowo po to, żeby uchronić jej członków przed zupełnym wyeliminowaniem z życia społecznego, co rozumie się jako całkowite wykluczenie spowodowane nieaktywnością na rynku pracy. Co do kwestii formalnych istnienia wspomnianych spółdzielni socjalnych to warto nadmienić, iż są one formami zakładanymi przez ludzi mających pełną zdolność do czynności prawnych. Na tym jednakże nie koniec. Dodatkowo członkowie takiej spółdzielni muszą spełniać co najmniej jeden z następujących warunków – są niepełnosprawni, uzależnieni od środków narkotyzujących, alkoholu, środków odurzających – po zakończeniu leczenia, bezrobotni, chorzy psychicznie. Dodatkowo spółdzielnie mogą zakładać uchodźcy, dla który ten rodzaj działalności będzie osobistym programem integracji społecznej oraz dawni więźniowie, którzy mają wyraźny problem z reintegracją w społeczeństwie. By założyć spółdzielnię, potrzeba pięć osób. To jest minimalna liczba członków spółdzielni. Powstała organizacja podlega natomiast wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek jej założycieli. Ponadto jest to osoba prawna. Ponadto polskie przepisy prawne dopuszczają, aby spółdzielnie charakteryzowaną w niniejszym tekście założyły minimum dwie spośród takich osób prawnych jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy dotyczącej działalności pożytku publicznego i wolontariatu, a także osoby prawne kościelne. Spółdzielnia musi funkcjonować w oparciu o zatrudnienie co najmniej pięciu osób, jakie zostały wyżej wyszczególnione. Czas na ich zatrudnienie wynosi maksimum sześć miesięcy od momentu zarejestrowania spółdzielni.

———-

Spółdzielnia socjalna: Spoldzielcy

Podstawą prawną istnienia spółdzielni socjalnej jest posiadanie przez nią określonej liczby członków. Nie jest to ilość konkretnie narzucona, ale warto podkreślić, iż podmiot ten nie może mieć mniej niż 5 osób, a także nie więcej niż 50. Jeżeli przekroczy te poziomy, wówczas podlega likwidacji. Generalnie istotne jest również, aby spółdzielnia socjalna dysponowała członkami, którzy wykazują pewne czynniki – są niepełnosprawni fizycznie, mają choroby psychiczne, są bezrobotni trwale, mają realne zagrożenie całkowitego wykluczenia społecznego, są więźniami opuszczającymi zakład karny i mającymi wyraźne kłopoty z ponowną integracją w społeczeństwie czy też uchodźcami, którzy nie mogą odnaleźć się w obcym kraju. Generalnie krąg tych osób, które można uznać za założycieli i pracowników spółdzielni socjalnych jest naprawdę szeroki. Możliwe jest też zatrudnienie w spółdzielni ludzi, którzy nie posiadają statusu wykluczenia, ale poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie na koncie czy nawet konkretne umiejętności są bardzo pomocni instytucji spółdzielni. Liczba takich osób w spółdzielni nie powinna jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przekroczyć grona 50 procent wszystkich założycieli instytucji. Członkami dopuszczalne jest też, aby były rozmaite organizacje pozarządowe, które mają na celu działanie na rzecz społeczny, ale nie osiągając w ten sposób żadnego zysku. Przykładem takich organizacji, jakie mogą ubiegać się o pozwolenie na założenie spółdzielni socjalnej są kościelne osoby prawne, powiaty, gminy czyli jednostki samorządu terytorialnego a także rozmaite stowarzyszenia i fundacje.

———-

Spółdzielnia socjalna: Cel zakładania spoldzielni socjalnych

Nie masz pracy? Jesteś trwale bezrobotny? Szukasz zajęcia płatnego, ale brak Ci kapitału? Jesteś niepełnosprawny lub grozi Ci wykluczenie społeczne? Specjalnie z myślą o Tobie, kilkanaście lat temu ustanowiony został przepis prawny dotyczący zakładania spółdzielni socjalnych, a wiec podmiotów gospodarczych, które mają na celu zapewnienie jej założycielom stałego zajęcia zawodowego oraz powrócenia na rynek pracy i uniknięcia wykluczenia społecznego.

———-

Spółdzielnia socjalna: Mozliwe formy wsparcia spoldzielni

Państwo polskie wspiera podmioty gospodarcze zwane spółdzielniami socjalnymi. Po pierwsze, wyraźną formą pomocy w kierunku tychże tworów przedsiębiorczych okazuje się zwolnienie założycieli z opłat rejestracyjnych. W związku z tym, nie trzeba płacić ani za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, ani za drukowanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Poza tym, istnieje sposobność ubiegania się założycieli tego stowarzyszenia o dofinansowanie unijne. Placówki tu charakteryzowane mogą bez większych problemów uzyskać jednorazowe dotacje pieniężne, jakie będą pochodziły albo ze środków unijnych albo również z Funduszu Pracy. Te pieniądze muszą być jednakże w całości wykorzystane na podejmowanie działalności gospodarczej. Ponadto, jeżeli w naszej spółdzielni socjalnej zatrudniona jest osoba niepełnosprawna, może ona liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci budżetu zgromadzonego w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Dodatkowo spółdzielnia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych czyli CIT-u. Kolejna kwestia to to, że taki podmiot ma szanse ubiegać się również o finansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób zatrudnionych w tym podmiocie gospodarczym.

———-

Spółdzielnia socjalna: Jak prowadzic spoldzielnie socjalna

Celem działalności spółdzielni socjalnych jest prowadzenie firmy, która ma być formą pośrednią pomiędzy z jednej strony przedsiębiorstwem, a z drugiej również i organizacją pozarządową. Generalnie chodzi o osobiste świadczenie usług pracy przez założycieli tego tworu, którzy będą zarazem jego pracownikami. Taka spółdzielnia może działać na zasadach nieograniczonej działalności gospodarczej. W praktyce jest to równoznaczne z tworzeniem przez nią spółek, fundacji oraz stowarzyszeń. Generalnie spółdzielnia socjalna ma prawa do tego, aby przystępować do spółdzielni pracy, związków spółdzielczych oraz spółdzielni osób prawnych.

———-

Społdzielnia socjalna: Jak zlikwidowac spodzielnie

Likwidacja spółdzielni socjalnych, które działają na zasadach nieograniczonych działalności gospodarczych wymaga przede wszystkim spłacenia wszelkich pozyskanych środków publicznych przekazanych tworowi na cel jej funkcjonowania oraz istnienia. Dopiero wtedy, kiedy te zobowiązania zostaną spłacone, możliwe jest rozwiązanie spółdzielni. Konieczne jest też złożenie danych kwot zabezpieczających należności sporne do depozytu. Dopuszcza się także, aby podzielić nie więcej niż dwadzieścia procent środków pomiędzy członków spółdzielni. Pozostałe pieniądze, jaki są w puli finansowej spółdzielni trafiają natomiast na Fundusz Pracy. Generalnie zasady są inne jeżeli taka forma działalności nie funkcjonowała na zasadzie środków Funduszu Pracy. Wówczas środki zostają rozdysponowane w całej ich okazałości między założycieli wspólnoty. Istnieje też regulacja prawna dopuszczająca przeznaczenie pieniędzy na cel organizacji pozarządowych, które działają w oparciu o Ustawię o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Można też dać te pieniądze na inne spółdzielnie socjalne oraz przekazać na rzecz konkretnego związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych.

———-

Usługi spółdzielni socjalnych: Catering

Jeżeli jesteś osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, która trwale nie może od lat znaleźć jakiegokolwiek zatrudnienia, zastanów się nad założeniem spółdzielni socjalnej. Oczywiście nie jest to podmiot gospodarczy, jaki można prowadzić czy zarejestrować formalnie samodzielnie. Trzeba do tego typu interesu mieć chociażby minimum czterech innych członków. Zakres działania spółdzielni socjalnych może być niesamowicie szeroki. To w praktyce nic innego jak standardowa firma, która utrzymuje się poprzez świadczenie usług pracy przez jej założycieli. I tak jedną z często wybieranych dziedzin i branży okazuje się catering. Dlaczego? Bardzo często to właśnie zakres gastronomiczny ściąga ludzi w podeszłym wieku, którzy posiadają konkretne zdolności w tej sferze, ale z racji chociażby ich ograniczeń wiekowych nie są wybierani do pracy w restauracjach czy innych lokalach gastronomicznych. Pani po 50tce ciężko byłoby znaleźć pracę, jako kucharka. Wynika to przede wszystkim z tego względu, iż takie osoby starsze na rynku pracy wypierane są przez ludzi młodszych, po szkołach gastronomicznych, z zagranicznymi praktykami i kursami, na które nie decydują się ludzie starszej daty. Uruchomienie spółdzielni socjalnej przez parę osób znających się na kuchni i smacznie gotujących to natomiast strzał w dziesiątkę. Nie trzeba być na kogokolwiek zdanym, zatrudniamy się sami i sami świadczymy pracę.

———-

Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna Zdjęcie ściągnięte z: 2.static.s-trojmiasto.pl

Usługi spółdzielni socjalnych: Imprezy okolicznosciowe

Jedną z dostępnych i chętnie wybieranych form pracy spółdzielni socjalnych okazuje się organizacja imprez okolicznościowych. Poprzez taki typ działalności rozumie się przede wszystkim przygotowywanie rozmaitych rodzajów przedsięwzięć, którymi nie mają sposobności czy czasu zająć się wyprawiający przyjęcia czy spotkania okolicznościowe. Jest to znakomita formy pracy dla ludzi dobrze zorganizowanych, kreatywnych, mających ciekawe pomysły i niespożytkowaną porcję dobrej energii. W zasadzie w takiej spółdzielni trudniącej się organizacją imprez okolicznościowych mogą być zatrudnieni rozmaici członkowie – od ludzi młodych i przebojowych, przez charyzmatyczne i wytrwałe w ciężkiej pracy osoby w podeszłym wieku z dużym doświadczeniem na koncie. Przykładowo, w praktyce taki podmiot działalności gospodarczej mógłby się opierać na prostym schemacie funkcjonowania – dwudziestolatkowie po studiach spotykają się z klientami, korzystając z wiedzy przyswojonej w trakcie studiów, używając elokwencji oraz posługując się językami obcymi, starsi panowie mogliby dopinać imprezy na ostatni guzik, zajmować się montażem sprzętu i mebli, z kolei panie w dojrzałym wieku pichcić w kuchni. To idealny podział obowiązków oraz świetny sposób na wykazywanie się poszczególnych pracowników spółdzielni w tym, w czym są naprawdę dobrzy.

———-

Usługi spółdzielni socjalnych: Warsztaty dla dzieci

Coraz częściej mówi się o tym, że młodzi ludzie, którzy przez lata intensywnie kształcili się, pomimo faktu pozyskania dyplomu poświadczającego ukończenie przez nich szkoły wyższej i tak nie mają szans na znalezienie godziwej dla nich pracy na polskim rynku. Sposobem na to, aby zatrzymać absolwentów polskich uniwersytetów w naszym kraju i nie wypuszczać ich do pracy fizycznej gdzieś za granicą jest regulacja prawna dopuszczająca możliwość tworzenia specyficznych podmiotów gospodarczych, jakimi są spółdzielnie socjalne. To szansa zarówno dla ludzi specjalizujących się w działalności typowo fizycznej, jak i dla intelektualistów. Przykładem grupy społecznej, jaka mogłaby działać w tym obszarze są absolwenci pedagogiki czy kierunków artystycznych, którzy mają przygotowanie do pracy z dziećmi, ale często po ich fakultetach brak wakatów. Zakładając taką spółdzielnię, mieliby sposobność realizowania rozmaitych warsztatów dla najmłodszych, zabaw i programów intelektualnego rozwoju dzieciaków, jednocześnie realizując w swym życiu zawodowym to, czego się nauczyli.

———-

Usług spółdzielni socjalnych: Uslugi biurowe

Spółdzielnie mieszkaniowe to organizacje, które świadczą szereg rozmaitych usług. Nie ma się co obawiać o jakość ich działania, bowiem jest to twór gospodarczy jak każdy inny. Tym samy, możemy śmiało korzystać na przykład z usług biurowych spółdzielni socjalnych. Pracownicy takich organizacji mogą przejąć od nas tradycyjną papierkową robotę, zajmując się wszystkim na co my nie mamy czasu. Wybierając odpowiednią formę spółdzielni socjalnej, patrzmy jednakże na jej profil, dostosowując konkretną firmę stricte do naszych potrzeb.

———-

Usługi spółdzielni socjalnych: Edukacja

Spółdzielnie socjalne bardzo często są organizacjami, które specjalizują się w szerzeniu usług z zakresu rozlegle rozumianej sfery edukacji. To nierzadko zrzeszenia absolwentów studiów wyższych, naszych rodzimych uniwersytetów i niepublicznych ośrodków kształcenia. W związku z tym, wysyłając dziecko na zajęcia przykładowo plastyczne czy językowe do takiego rodzaju placówki, nie musimy się obawiać o to, że jakość zajęć będzie gorsza niż w stricte organizmie firmowym. Możemy i mamy prawo sprawdzić, jakie są kwalifikacje założycieli oraz pracowników spółdzielni.

———-

Usługi spółdzielni socjalnych: Budownictwo

Jeżeli masz plan skorzystania z usług budowlanych, warto abyś zwrócił szczególną uwagę na działalność prowadzoną przez tak zwane spółdzielnie socjalne. Jest to zrzeszenie ludzi, którym groziło wykluczenie zawodowe wynikające z faktu, iż nie było dla nich miejsc pracy. To mogą być niepełnosprawni, ale także przykładowo ludzie z chorobami psychicznymi czy trwale bezrobotni. Często zakładają oni stowarzyszenia zwane spółdzielniami i w ten sposób udzielają swych usług. W zakresie branży budowlanej nawiązanie współpracy z takim organizmem firmowym jest dla konsumenta niekiedy znacznie lepszym wariantem, gdyż takie przedsiębiorstwa często mają konkurencyjne stawki a pracę wykonują tak samo solidnie.

———-

Usługi spółdzielni socjalnych: Rekodzielo artystyczne

Jednym z profili działalności spółdzielni socjalnych okazuje się szeroko rozumiana sztuka, w tym rękodzieło artystyczne. Szczególnie w takim kierunku zakładają firmy absolwenci sztuk plastycznych, którzy mają zdolności do kreowania rozmaitych cudeniek, jak także starsze panie, już wiekowe, które nie mają szans na inne formy działania zawodowego i które są profesjonalistkami w robótkach ręcznych. Korzystanie z usług tej firmy w tym zakresie daje sposobność znalezienia nietypowych dekoracji i ozdób na wszelkie okazje. Spółdzielnie socjalne przeważnie grupują ludzi z talentem, bardzo pomysłowych i kreatywnych, którzy utrzymują się własną pracą a nie mechanicznie wykonywanymi obowiązkami na etacie, stąd można w ich pracy dostrzec pełen profesjonalizm i skrupulatność.

———-

Warsztaty: Intelektualny rozwoj dziecka

Nie wiesz, jak zorganizować czas dla Twojej pociechy? Szukasz odpowiedniego zajęcia dla dziecka żywiołowego, które ma niespożytkowane porcje energii? Strzałem w dziesiątkę będzie zapisanie malucha na zajęcia dodatkowe. Wybierz warsztaty zgodne z jego zainteresowaniami i tym samym zainwestuj w jego rozwój intelektualny oraz hobby.

———-

Warsztaty: Zdolnosci motoryczne a rekodzielnictwo

Spółdzielnia socjalna: Co to jest spoldzielnia socjalna

Zdjęcie ściągnięte z: forumrynkupracy.com.pl

Osoby, które nie potrafią usiedzieć w miejscu, energiczne dzieci oraz ludzie przesadnie nerwowi powinni znajdować sobie kreatywne zajęcia, które będą dla nich nie tylko formą ciekawego spędzania wolnego czasu ale również a może przede wszystkim szansą na to, aby ćwiczyć swój charakter. Pewnych cech, takich jak chociażby determinacja w dążeniu do celu czy też cierpliwość i pokora, trzeba się po prostu zwyczajnie nauczyć. Świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy owych predyspozycji nie wykazują są warsztaty. Na chwilę obecną można wynaleźć szereg różnorodnych form działalności, które bazują na zrzeszaniu członków różnej kategorii – ludzi zawodowo zajmujących się na przykład rękodzielnictwem czy plastyką, jak i kompletnych laików w tej dziedzinie. Zajęcia są podzielone na kategorie i grupy zaawansowania oraz dobrane tematycznie do preferencji członków lekcji. Tym samym nie ma kłopotu z tym, aby wybrać warsztaty, jakie nam przypadają do gustu. To rewelacyjna forma relaksu i odprężenia nawet dla ludzi starszych, z depresją czy różnorodnymi formami zdiagnozowanej nerwicy. Nic nie uspokaja i nie wycisza bardziej niż rękodzielnictwo. Ponadto ćwiczymy poprzez robótki ręczne również swe zdolności motoryczne.

———-

Warsztaty: Ciekawe hobby

Poszukując odpowiedniego hobby dla siebie czy swej pociechy, warto abyś zainteresował się rozmaitymi formami rozwoju intelektualnego, jakich obecnie nie brak. Sporo przeróżnych warsztatów, kreatywnych zajęć i lekcji dodatkowych, które wcale nie muszą być nudne i tym bardziej nie muszą kosztować fortuny. Bardzo często w naszym kraju otwierane są specjalne spółdzielnie socjalne, które świadczą tego rodzaju działalność, pobierając za swoje usługi dosłownie symboliczne opłaty.

———-

Warsztaty: Interesujaca rozrywka w kazdym wieku

Edukować się można i wręcz należy w każdym wieku. Szukając sobie stosownego hobby czy też rozrywki w wolnym czasie, koncentrujmy swą uwagę nie tylko na biernych formach wypoczynku typu ślęczenie godzinami przed komputerem bądź szklanym ekranem telewizora, ale postawmy również na coś, co będzie dla nas interesujące, emocjonujące i co ma szansę stać się naszą pasją. Warto w tym celu poszukiwania interesującej rozrywki rozpocząć od zapisów na rozmaite warsztaty, które bardzo często organizowane są zupełnie darmowo. Nie trzeba płacić za uczestnictwo w nich, a można swobodnie przychodzić na zajęcia kiedy tylko ma się na to ochotę. To znakomita forma rozwoju umysłu w każdym wieku.

———-

Warsztaty: Warsztaty sposobem na relaks

Telewizja, Internet, komputer – to wszystko, z racji bycia tak bardzo popularnymi w ostatnich latach, po prostu przestaje interesować. Ludzie szukają czegoś więcej niż bezczynnego siedzenia przed szklanym ekranem telewizora. W związku z tym, coraz częściej organizowane są różnego typu warsztaty, jakie mają być z jednej strony czymś pożytecznym i specyficzną formą rozwoju intelektualnego, a z drugiej również sposobem na nietuzinkowy relaks.

———-

Sklep: Produkty regionalne

Na rynku żywnościowym istnieje cała masa rozmaitych artykułów spożywczych, które są mniej lub bardziej zdrowe dla naszego organizmu. Generalnie, wchodząc do pierwszego lepszego supermarketu ciężko jest nam na pierwszy rzut oka stwierdzić, które z wystawionych na sklepowych półkach artykułów warte są wydania na nich pieniędzy, a od których dbając o swą kondycję zdrowotną trzeba stronić. Wszystko za sprawą rozreklamowania, bardzo dużych promocji, akcji marketingowych i mydlenia konsumentom oczu. Mało kto ma także czas na to, aby zaznajamiać się szczegółową z etykietą i napisanymi na niej drobnym maczkiem składnikami danego produktu. Przecież zakupy robimy mechanicznie, wrzucając do wózka co nam trzeba. Nie wczytujemy się w zawartość, a nawet gdybyśmy chcieli to przecież często zupełnie nie znamy się na rozmaitych substancjach, barwnikach, wypełniaczach i spulchniaczach. Ciężko jest nam indywidualnie ocenić, co jest dobre a co nie, co nam szkodzi, a co nie. Dodatkowa kwestia to również ceny. Im coś tańsze, tym z reguły wątpliwej jakości. Zdrowa, bo ekologiczna żywność oraz produkty z kategorii fit są niesamowicie drogie. Swymi kosztami przebijają tradycyjne, zwyczajne artykuły spożywcze nawet parokrotnie! Dlatego też złotym środkiem i swego rodzaju formą pośrednią pomiędzy tanimi i szkodliwymi produktami ze zwyczajnego hipermarketu a drogimi zaś pełnymi wartościowych składników artykułami ze sklepu eko będą produkty regionalne, jakich na naszym polskim rynku nie brakuje. W porównaniu z krajami Europy takimi jak Francja czy Anglia, Polska naprawdę ma się czym pochwalić w sferze produktów regionalnych. Jest u nas cała masa terenów wiejskich, prawdziwych gospodarstw domowych i farm, które działają w zgodzie z naturą, dostarczając na rynek żywnościowy tylko wyborne produkty. Warto zaopatrywać się na targach, kramach, w sklepikach na bazarkach czy też u gospodyń i gospodarzy wiejskich. Wtedy nie tylko zapłacimy mniej niż w sklepach z jedzeniem eko, ale też otrzymamy sprawdzony wyrób, którego będziemy pewni.

———-

Sklep: Wyroby tradycyjne

Poprze Internet możesz zrobić zakupy wszelkiego rodzaju produktów, jakie tylko są Ci potrzebne. Najczęściej konsumenci za pośrednictwem sieci decydują się na inwestycję w dużo tańszy online sprzęt domowego użytku, bardziej oryginalne niż w standardowych butikach ciuchy, promocyjne kosmetyki sprowadzane z zagranicy czy stylowe dodatki. Niemniej jednak na tym możliwości zaopatrywania się przez Internet nie koniec. W sklepach wirtualnych równie dobrze możemy znaleźć niesamowicie estetyczne wyroby tradycyjne, takie jak dzieła sztuki czy rękodzielnictwo, będące wyrazem regionalizmu oraz przywiązania do tradycji. Bardzo wiele osób prowadzi spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia a nawet normalne formy sklepowej działalności, specjalizując się w dystrybucji unikatowych ozdób i dekoracji przez Internet. Możemy w ten sposób nabyć ciekawe obrazy, malowidła, a także akcesoria służące do wystroju pomieszczeń domowego użytku, bibeloty i drobiazgi idealnie nadające się na prezent dla bliskiej osoby. Przeważnie takie produkty w tego rodzaju sklepach są dużo tańsze niż w modnych butikach usytuowanych na przykład w luksusowych galeriach handlowych dużych miast.

———-

Sklep: Zywnosc ekologiczna

Nabywając żywność ekologiczną nie tylko chronisz otaczające Cię środowisko, ale przede wszystkim poprawiasz pracę własnego organizmu. Jest dzisiaj szereg rozmaitych produktów spożywczych, które bazują na sztucznych substancjach, wielorakich uzupełniaczach aromatycznych czy smakowych. Wszystkie te specyficzne dodatki uchodzą natomiast za niezdrowe dla naszego organizmu. Mogą wywoływać reakcje alergiczne, uczulenia, poważne choroby a nawet mają niekiedy właściwości rakotwórcze. Niestety chemią są przepełnione niemal wszelkiej maści kategorie spożywcze – od pełnych antybiotyków wyrobów mięsnych, przez sztucznie barwione napoje gazowane i przesycone białym cukrem słodkości. Alternatywą dla tych, którzy troszczą się o swą kondycję zdrowotną jest właśnie wspomniana powyżej żywność ekologiczna, która jest idealnym wariantem dla ludzi w każdym wieku. Jest bardzo wartościowa, bazuje tylko na ekologicznych produktach z pewnego i sprawdzonego źródła. Niestety minusem żywności eko jest z reguły jej wysoka cena.

———-

Sklep: Sprawdzone produkty

Jeżeli chcesz mieć pewność, że dokonując zakupów danego rodzaju produktów nie kupujesz przysłowiowego kota w worku i nie wyrzucasz pieniędzy w błoto, zainwestuj wyłącznie w sprawdzone produkty. Tego rodzaju wyroby powinny być certyfikowane i posiadać stosowne oznaczenia i atesty dające konsumentowi sto procent pewności, iż to co kupujemy jest niezawodne. I nieważne w zasadzie czy chodzi o sprzętu użytku domowego, o jedzenie czy meble. W każdej z tych kategorii gwarancja solidności jest niezbędna, tym bardziej, że ceny obowiązujące dziś na rynku nie należą do niskich. Wchodząc do standardowych, modnych dzisiaj supermarketów, niestety ale bardzo często dajemy się wyraźnie naciągnąć. Patrzymy na hasła reklamowe, chwytliwe slogany i ulegamy promocjom i akcjom marketingowym, które celowo mają zamydlić oczy konsumentów. By mieć pewność, że to co kupujesz jest rzeczywiście dobrej jakości i warte swojej ceny, może lepiej byłoby zrezygnować z masowych źródeł dystrybucji na rzecz sklepów działających na mniejszą skalę czy nawet spółdzielni socjalnych, które bardzo często oferują solidne produkty za dużo niższe ceny niż zwyczajne markety. Można także spróbować poszperać w sieci, gdzie indywidualni dystrybutorzy również prezentują swoje oferty.

———-

Za wpis odpowiedzialny jest: Błyszcząca Bańka