Regulamin Ośrodka Glampingowego
„Ale-Wioska ” w Klukówku
I. Zasady wynajmu

 1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 14.00, kończymy o godz. 11.00. Zmiana godzin
  doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami ośrodka.
 2. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu ( gotówką) winno nastąpić najpóźniej
  w drugim dniu przyjazdu.
 3. Przekazanie i oddanie domku ( jurty) następuje w obecności personelu Ośrodka.
 4. Ilość osób zakwaterowanych w jurtach ( domku) nie może przekraczać ilości osób
  mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania w domku osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba rezerwująca pobyt.
  II. Zasady korzystania z obiektu
 5. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień
  niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w
  sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników ośrodka.
 6. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku ( jurty) prosimy zgłaszać na bieżąco
  pracownikom ośrodka. Usterki będą na bieżąco usuwane.
 7. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy
  zgłaszać bezpośrednio pracownikom ośrodka, niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny
  zgłoszenia. Reklamacje będą rozstrzygane na bieżąco.
 8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, a będące na
  wyposażeniu domków goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 9. Szkody powstałe z winy gości (wczasowiczów) rozliczamy na miejscu.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach (jurtach) przedmioty
  wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej
  z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Ośrodek nie ponosi
  odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza domkiem (jurtą), w tym na tarasie.
 11. Cisza nocna w godzinach od 22.00 do 7.00 rano. W tych godzinach zabrania się słuchania głośnej muzyki, urządzania hucznych zabaw oraz używania urządzeń zakłócających ciszę nocną.
 12. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do
  jakiegokolwiek odszkodowania.
 13. Na terenie ośrodka zabronione jest:
  a) palenie ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  b) nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,
  c) zabrania się wystawiania mebli poza obręb domku ( jurty)
  d) zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
  opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów.
 15. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 22:00
  zobowiązane są do jego opuszczenia. Ewentualny dłuższy pobyt winien zostać zgłoszony
  pracownikom recepcji.
 16. Zezwalamy na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, po uprzednim zgłoszeniu
  pracownikom recepcji. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki
  szczepień, sprzątania nieczystości. Właściciele zwierząt domowych ponoszą za nie
  pełną odpowiedzialność.
 17. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu lub
  w miejscach wskazanych przez pracowników ośrodka. Parking Ośrodka jest bezpłatny,
  18.`Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie ośrodka
  pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 18. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego
  zgłoszenia się do recepcji w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych.
 20. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 21. Zezwala się na rozpalanie grilla wyłącznie w odległości około 1,5 metra od domku.
  Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go i nadzorowania
  podczas palenia.
 22. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji
  przez Wczasowicza, w przypadku odwołania przyjazdu w okresie 14 dni przed
  planowanym przyjazdem.
 23. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody pracowników
  ośrodka.
 24. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie ośrodka.
 25. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka, znajdujących
  się przy parkingu.
 26. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  III. Postanowienia końcowe
 27. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji
 28. Właścicielem ośrodka jest:
  InvRest PS Piotr Słupski
  Klukówek 40 J , 06-150 Świercze